Uchwała nr KM/19/2016

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi”

z dnia 04 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia składek członkowskich na okres składkowy 2016/17 Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi”


Na podstawie § 17 pkt 8 Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi” oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Zarząd uchwala, co następuje:


§1. Wysokość składki za okres 01 maj 2016 – 30 kwiecień 2017 wynosi 60,00 zł
§2. Istnieje możliwość opłacenia składki w dwóch ratach: I rata w wysokości 40,00 zł płatna do 30 kwietnia 2016 r, II rata w wysokości 20,00 zł płatna do 31 października 2016 r.
§3. Osoby przystępujące do stowarzyszenia po raz pierwszy i opłacający składkę w całości w terminie do 30 czerwca 2016 r. zwolnieni zostają z uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 10,00 zł
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.


Prezes Zarządu

METRYKA PRZEDSTAWIAJĄCA PRZEBIEG GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ

W głosowaniu jawnym w sprawie zmiany Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi”, które odbyło się w dniach: 04 marzec 2016 r. za pośrednictwem internetowego forum dyskusyjnego wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia (w liczbie 5 osób), którzy jednogłośnie podjęli uchwałę.

invalid email address