Regulamin konkursu "Akwarium roku 2016"
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Akwarium roku 2016” (zwany dalej „Konkursem”)
 
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” z siedzibą w Strzelce Opolskie 47-100, ul. Moniuszki 5A/10,  (zwane dalej „Organizatorem”).
 
3. Konkurs jest skierowany do osób o statusie członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowiczów) oraz osób o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi"), które posiadają ryby z biotopu Malawi (zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”), z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu.
 
3.1. Z udziału w Konkursie w charakterze Uczestników Konkursu pozostają wyłączone osoby, o których mowa w punkcie 10.1 Regulaminu. Osobom tym przysługuje wyłącznie prawo udziału w głosowaniu, na zasadach określonych w punktach od 8 do 8.6 Regulaminu.
 
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia własnego akwarium, dowolną techniką fotografowania oraz umieszczenie fotografii w Galerii Klkubowej pod tym adresem: klik w specjalnie utworzonym na potrzeby Konkursu dziale (zwanej dalej „Galerią Klubową”).
 
4.1. Termin umieszczania zdjęć w Galerii Klubowej upływa z dniem 29.10.2016 r. (zdjęcia można zamieszczać do godziny 23:59).
 
4.2. Prace konkursowe należy zamieszczać w formacie plików JPG o rozdzielczości obrazu co najmniej 1600x1200 pikseli.
 
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (tj. odpowiednia ostrość, brak refleksów i odbić itp.).
 
5. Zdjęcie powinno przedstawiać ujęcie akwarium w całości.
 
5.1. W opisie zdjęcia należy podać:
 
- wymiary akwarium
 
- filtracja
 
- obsada
 
- rodzaj użytego podłoża, dekoracji, tła
 
6. Uczestnik Konkursu może umieścić w Galerii Klubowej tylko jedno zdjęcie.
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 5 oraz 5.1.
 
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu, który umieści w Galerii Klubowej zdjęcia w sposób naruszający zasady, o których mowa w punkcie: 6
 
8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od 30.10.2016 r. do 05.11.2016 r. (do godz. 23.59 ), a udział w głosowaniu mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza) oraz status członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi").
 
8.1. Do każdego zdjęcia biorącego udział w Konkursie zostanie przyporządkowany unikalny numer identyfikacyjny, którym powinny się posługiwać osoby biorące udział w głosowaniu.
 
8.2. Osoby, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu mają możliwość oddania maksymalnie 3 głosów, z tym zastrzeżeniem, że można oddać po jednym głosie na 3 różne zdjęcia konkursowe umieszczone w Galerii Klubowej.
 
8.3. Głosowanie polega na przyznawaniu poszczególnym zdjęciom konkursowym punktów według skali: 5 punktów (zdjęcie najwyżej ocenianie), 3 punkty oraz 1 punkt (zdjęcie najniżej oceniane).
 
8.4. Osoba głosująca może przyznać wyłącznie jeden raz daną liczbę punktów.
 
8.5. Głosowanie i przyznawanie punktów odbywa się w ten sposób, że osoba głosująca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-maila:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w treści którego posługując się unikalnymi numerami identyfikacyjnymi przyporządkowanymi do poszczególnych zdjęć wskazuje na ilość przyznanych danemu zdjęciu punktów, przy użyciu skali, o której mowa w punkcie 8.3 Regulaminu. W treści e-maila należy podać również nick, którym osoba głosująca posługuje się korzystając z serwisu internetowego PSMP "Klub Malawi", a także indywidualny Kod Klubowicza.
 
 
 
8.6. Głosowanie na swoje zdjęcie jest niezgodne z regulaminem.
 
 
 
8.7. W przypadku naruszenia przez osoby głosujące co najmniej jednej z zasad, o których mowa w punktach 8, 8.1., 8.2, 8.3, 8.4 oraz 8.5, Regulaminu oddane głosy zostaną uznane przez Organizatora za nieważne.
 
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę punktów.
 
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody lub wyróżnienie znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, o której mowa w punkcie 10 Regulaminu. W przypadku gdy Komisja Konkursowa nie dokona wyboru zwycięzcy, Prezes Stowarzyszenia dokona losowania zwycięzcy.
 
10. Na potrzeby Konkursu utworzona zostaje przez Organizatora - Komisja Konkursowa (zwana dalej "Komisją"), która ma na celu czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 
10.1. W skład Komisji wchodzi 2 klubowiczów w osobach: Jarosław Jaskólski (yaro), Zbigniew Krawczyk (crav) oraz fakultatywnie 1 osoba posiadająca status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza) która nie jest zarazem członkiem Zarządu lub osoba o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi").
 
10.2. Wyboru osoby, o której mowa w punkcie 10.1 Regulaminu mogą dokonać wszystkie osoby posiadające status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza), za wyjątkiem osób wchodzących w skład Zarządu oraz osoby o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi").
 
10.3. Wyboru osoby, o której mowa w punkcie 10.1 i 10.2 Regulaminu należy dokonać w specjalnie do tego celu utworzonym wątku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2016 r. (do godz. 23:59). Wyboru członkowie dokonają bądź przez aklamację bądź głosowanie i o wyniku niezwłocznie poinformują pozostałych członków Komisji za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.
 
10.4. Nie dokonanie wyboru osoby, o której mowa w punktach 10.1 i 10.2 Regulaminu w terminie określonym w punkcie 10.3 Regulaminu skutkuje tym, że Komisja będzie działać w składzie dwuosobowym.
 
10.5. Osoba, o której mowa w punktach 10.1 oraz 10.2 Regulaminu uzyska dostęp do konta poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. niezwłocznie po zakończeniu głosowania tj. od dnia 05.11.2016 r. i będzie miała prawo wglądu w wyniki głosowania oraz w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji przysługiwać jej będzie prawo udziału w liczeniu głosów w oparciu o wspólnie wypracowane zasady współpracy.
 
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 09.11.2016 r.
 
12. Za zajęcie I miejsca przewiduje się wyróżnienie w postaci umieszczenia zdjęcia w Kalendarzu PSMP "Klub Malawi" na rok 2017.
 
13.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej serwisu PSMP "Klub Malawi".
 
13.1. Niezależnie od powyższego, Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie znalazło się na I miejscu, zostaną zawiadomiony o tym fakcie przez Organizatora za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.
 
14.Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.
 
15.Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 16 Regulaminu - jest równoznaczny z:
 
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
 
1 - przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
 
2 - wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych z PSMP "Klub Malawi" zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestnika Konkursu, którego zdjęcie znalazło się na I miejscu dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia w Kalendarzu Klubu Malawi na rok 2017,
 
3 - wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikom Konkursu, których zdjęcie znalazło się na I miejscu.
 
16.Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
 
16.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
 
16.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 16.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
 
16.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika yaro za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.
 
invalid email address