REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. "PYSZCZAK W OBIEKTYWIE 2016"

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „ Pyszczak w obiektywie 2016” (zwany dalej „Konkursem”)
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” 
3. Konkurs jest skierowany do osób o statusie członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowiczów) oraz osób o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi"), które posiadają ryby z biotopu Malawi (zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”), z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu. 
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne wykonanie przez Uczestnika Konkursu zdjęcia ryby dowolną techniką fotografowania oraz umieszczenie fotografii w Galerii Klubowej pod adresem: KLIK w specjalnie utworzonym na potrzeby Konkursu dziale (zwanej dalej „Galerią Klubową”). 
4.1. Termin umieszczania zdjęć w Galerii Klubowej upływa z dniem 19.06.2016 r. (zdjęcia można zamieszczać do godziny 23:59). 
4.2. Prace konkursowe należy zamieszczać w formacie plików JPG o rozdzielczości obrazu co najmniej 1200x1600 pikseli.
4.3. Jakość zdjęć powinna być zadowalająca (tj. odpowiednia ostrość, brak refleksów i odbić itp.). 
5. Zdjęcie powinno przedstawiać ujęcie pojedynczej ryby w całości.
5.1. W opisie zdjęcia należy podać nazwę gatunku sfotografowanego osobnika z zachowaniem zasad nomenklatury taksonomicznej (pełna nazwa łacińska).
6. Uczestnik Konkursu może umieścić w Galerii Klubowej tylko jedno zdjęcie przedstawiające danego pyszczaka. 
6.1. W przypadku chęci zgłoszenia do udziału w Konkursie większej ilości ryb, Uczestnik Konkursu może umieścić w Galerii Klubowej po jednym zdjęciu przedstawiającym bądź ryby innej płci bądź ryby tej samej płci ale różnych gatunków, nie więcej jednak niż ogółem 2. zdjęcia. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć niespełniających wymogów, o których mowa w punktach: 4.1, 4.2, 4.3, 5 oraz 5.1. 
7.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu, który umieści w Galerii Klubowej zdjęcia w sposób naruszający zasady, o których mowa w punktach: 6 i 6.1.
8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach od 20.06.2016r. do 26.06.2016r. ( do godz. 23.59 ), a udział w głosowaniu mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza) oraz status członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi").
8.1. Do każdego zdjęcia biorącego udział w Konkursie zostanie przyporządkowany unikalny numer identyfikacyjny, którym powinny się posługiwać osoby biorące udział w głosowaniu.
8.2. Osoby, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu mają możliwość oddania maksymalnie 3 głosów, z tym zastrzeżeniem, że można oddać po jednym głosie na 3 różne zdjęcia konkursowe umieszczone w Galerii Klubowej.
8.3. Głosowanie polega na przyznawaniu poszczególnym zdjęciom konkursowym punktów według skali: 5 punktów (zdjęcie najwyżej ocenianie), 3 punkty oraz 1 punkt (zdjęcie najniżej oceniane).
8.4. Osoba głosująca może przyznać wyłącznie jeden raz daną liczbę punktów.
8.5. Głosowanie i przyznawanie punktów odbywa się w ten sposób, że osoba głosująca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w treści którego posługując się unikalnymi numerami identyfikacyjnymi przyporządkowanymi do poszczególnych zdjęć wskazuje na ilość przyznanych danemu zdjęciu punktów, przy użyciu skali, o której mowa w punkcie 8.3 Regulaminu. W treści e-maila należy podać również nick, którym osoba głosująca posługuje się korzystając z serwisu internetowego PSMP "Klub Malawi".
8.6. W przypadku naruszenia przez osoby głosujące co najmniej jednej z zasad, o których mowa w punktach 8, 8.1., 8.2, 8.3, 8.4 oraz 8.5, Regulaminu oddane głosy zostaną uznane przez Organizatora za nieważne.
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie uzyska największą liczbę punktów.
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody znajdą się zdjęcia z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, o której mowa w punkcie 10 Regulaminu. W przypadku gdy Komisja Konkursowa nie dokona wyboru zwycięzcy, fotografię taką wskaże Prezes Stowarzyszenia.
10. Na potrzeby Konkursu utworzona zostaje przez Organizatora - Komisja Konkursowa (zwana dalej "Komisją"), która ma na celu czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
10.1. W skład Komisji wchodzi 2 członków PSMP „Klub Malawi” w osobach: Jarosław Jaskólski (yaro) i Sebastian Jemioło (JemioloSeba) oraz fakultatywnie 1 osoba posiadająca status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza) która nie jest zarazem członkiem Zarządu lub osoba o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi").
10.2. Wyboru osoby, o której mowa w punkcie 10.1 Regulaminu mogą dokonać wszystkie osoby posiadające status członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowicza), za wyjątkiem osób wchodzących w skład Zarządu oraz osoby o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi"). 
10.3. Wyboru osoby, o której mowa w punkcie 10.1 i 10.2 Regulaminu należy dokonać w specjalnie do tego celu utworzonym wątku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2016r. Wyboru członkowie dokonają bądź przez aklamację bądź głosowanie i o wyniku niezwłocznie poinformują pozostałych członków Komisji za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”. 
10.4. Nie dokonanie wyboru osoby, o której mowa w punktach 10.1 i 10.2 Regulaminu w terminie określonym w punkcie 10.3 Regulaminu skutkuje tym, że Komisja będzie działać w składzie dwuosobowym.
10.5. Osoba, o której mowa w punktach 10.1 oraz 10.2 Regulaminu uzyska dostęp do konta poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. niezwłocznie po zakończeniu głosowania tj. od dnia 27.06.2016 r. i będzie miała prawo wglądu w wyniki głosowania oraz w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji przysługiwać jej będzie prawo udziału w liczeniu głosów w oparciu o wspólnie wypracowane zasady współpracy.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30.06.2016 r.
12. Dla Uczestników Konkursu, których zdjęcia zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsca od I do III przewidziane zostały dyplomy oraz następujące nagrody:
a) Za zajęcie I miejsca– pokarm Hikari Cichlid Excel 250 g, ręcznik z logo klubowym, pokarm NF Premium Cichlid - M 200 g, Pendrive 8 GB z logo klubowym, otwieracz z logo klubowym, zapach samochodowy z logo KM;
b) Za zajęcie II miejsca – Pendrive 8 GB z logo klubowym, pokarm Cichlid Spirulina Medium Stick 250 ml, smycz z logo klubowym, otwieracz z logo klubowym, pokarm Tropical Algae Tablets A lub B (do wyboru) 250 ml; 
c) Za zajęcie III miejsca – ręcznik z logo klubowym, pokarm Tropical Algae Tablets A 250 ml, smycz z logo klubowym.

12.1. Za zajęcie miejsca I-VI przewiduje się dodatkową nagrodę w postaci umieszczenia zdjęcia w Kalendarzu PSMP "Klub Malawi" na rok 2017.
12.2. Zarząd w drodze głosowania wyróżni jedno zdjęcie w kategorii: „Najlepszy debiut lub największy progres”. Wyróżniony laureat otrzyma książkę „Habitat 4”.
13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej serwisu PSMP "Klub Malawi".
13.1. Niezależnie od powyższego, Uczestnicy Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III, zostaną zawiadomieni o tym fakcie przez Organizatora za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”. 
13.2. Uczestnicy Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III zostaną poproszeni przez Organizatora o wskazanie pocztowego adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłana nagroda.
14. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.
15. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 16 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do zdjęć zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia zdjęć, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych z PSMP "Klub Malawi" zdjęć biorących udział w Konkursie, a w przypadku Uczestników Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III dodatkowo wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie tych zdjęć w Kalendarzu Klubu Malawi na rok 2016,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikom Konkursu, których zdjęcia znalazły się na miejscach od I do III.
16. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 15 Regulaminu.
16.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
16.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 16.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
16.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika yaro za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.

invalid email address