Informacje o wszelakich wydarzeniach, niekoniecznie związanych z Klubem Malawi

W listopadzie, w Głuchołazach odbędzie się kolejne jesienne spotkanie klubowe. 

http://forum.klub-malawi.pl/spotkanie-czlonkow-klubu-malawi-t21941.html

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w nowym konkursie organizowanym przez Zarząd KM. Tym razem będzie to konkurs na najlepszy artykuł dotyczący tematyki Malawi. Poniżej przeczytacie szczegółowy regulamin konkursu. Przewidywane są nagrody a w przypadku gdy artykuł okaże sie wartościowym nasze nagrody wzmocni szczególnie atrakcyjna materializacja naszej współpracy z wydawcą Magazynu Akwarium, Akwarium i Zeszytów akwarystycznych. ZAPRASZAMY do udziału w konkursie !!!Więcej...

REGULAMIN KONKURSU PN. „MÓJ ŚWIAT MALAWI - ARTYKUŁ ROKU 2013”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pn. „Mój świat Malawi - Artykuł
Roku 2013” (zwany dalej „Konkursem”)
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” z siedzibą w miejscowości Stary Klukom 23c, 73-200 Choszczno (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs jest skierowany do osób o statusie członka zwyczajnego PSMP "Klub Malawi" (tj. Klubowiczów) oraz osób o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP "Klub Malawi"), zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”, z zastrzeżeniem punktów 3.1 oraz 16 Regulaminu.
3.1. Z udziału w Konkursie w charakterze Uczestników Konkursu pozostają wyłączone osoby, o których mowa w punkcie 7.1 Regulaminu.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest samodzielne przygotowanie przez Uczestnika Konkursu artykułu poświęconego tematyce związanej z biotopem Malawi (opis przedstawiający konkretny gatunek ryby lub akwarium „biotopowe”), zwanego dalej „Pracą Konkursową”, a następnie przesłanie opracowanego materiału w formie elektronicznej na następujący adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." (zwanej dalej „Skrzynką Konkursową”).
4.1. Prace Konkursowe należy przesyłać na Skrzynkę Konkursową w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. (do godziny 23:59), a w treści e-maila należy podać imię i nazwisko oraznick, którym osoba będąca autorem Pracy Konkursowej posługuje się korzystając z serwisu internetowego PSMP "Klub Malawi".
4.2. Prace Konkursowe powinny spełniać następujące wymogi:
a) część tekstowa - plik w edytowalnym formacie tekstowym (rozszerzenie .doc lub .odt) zawierający pomiędzy 12 tysięcy, a 16 tysięcy znaków bez spacji, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12 pkt., interlinia: 1,5 wiersza, bez formatowania, dopuszczalne są pogrubienia, zalecane jest użycie kursywy przy posługiwaniu się łacińskimi nazwami gatunków ryb.
b) część graficzna (fotografie) – zdjęcia w ilości co najmniej 8 sztuk (maksymalnie 20 zdjęć) o rozdzielczości minimum 300 dpi, wykonane dowolną techniką fotografowania przez Uczestnika Konkursu będącego zarazem autorem Pracy Konkursowej. Zdjęcie powinno charakteryzować się następującymi cechami: wyraźne kontury i wysoka ostrość, odpowiednie nasycenie barw, brak odblasków i innych elementów pogarszających jego jakość. Pliki graficzne należy opisać w następujący sposób:
- jeżeli fotografia przedstawia określony gatunek ryby, w nazwie pliku należy podaćnazwę gatunku sfotografowanego osobnika z zachowaniem zasad nomenklatury taksonomicznej (pełna łacińska nazwa gatunkowa) oraz kolejny numer zdjęcia (zapis numeryczny w następującym formacie: 01, 02, ….., 10, 11 itd.).
- jeżeli fotografia przedstawia np. akwarium należy podać kolejny numer zdjęcia (zapis numeryczny w następującym formacie: 01, 02, ….., 10, 11 itd.).
- nazwa pliku nie może zawierać znaków interpunkcyjnych i znaków diakrytycznych (tzn. „polskich liter”);
- w przypadku, gdy fotografie zamieszczone w Pracy Konkursowej nie są własnością Uczestnika Konkursu, należy załączyć zgodę autora fotografii na ich wykorzystanie na potrzeby Konkursu lub poprosić tegoż autora o przesłanie stosownego oświadczenia w powyższym zakresie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript."

5. Uczestnik Konkursu może przesłać na Skrzynkę Konkursową wyłącznie jedną Pracę Konkursową.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych niespełniających wymogów, o których mowa w punkcie 4.2 Regulaminu.
6.1. Organizator wyłączy z udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu, w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w punktach: 4.1 i 5 Regulaminu.

7. Na potrzeby Konkursu utworzona zostaje przez Organizatora - Komisja Konkursowa (zwana dalej "Komisją"), która ma na celu czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
7.1. W skład Komisji wchodzi 2 członków Zarządu PSMP „Klub Malawi” w osobach: Wojciech Sierakowski (harisimi) i Krzysztof Dertkowski (nabe) oraz fakultatywnie 1 osoba posiadająca status członka zwyczajnego PSMP „Klub Malawi” (tj. Klubowicza) która nie jest zarazem członkiem Zarządu lub osoba o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP „Klub Malawi”).
7.2. Wyboru osoby, o której mowa w punkcie 7.1 Regulaminu mogą dokonać wszystkie osoby posiadające status członka zwyczajnego PSMP „Klub Malawi” (tj. Klubowicza), za wyjątkiem osób wchodzących w skład Zarządu oraz osoby o statusie członka honorowego (tj. zasłużonego dla PSMP „Klub Malawi”).
7.3. Wyboru osoby, o której mowa w punktach 7.1 oraz 7.2 Regulaminu należy dokonać w dowolny sposób w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 października 2013 r., a następnie poinformować o tym niezwłocznie pozostałych członków Komisji za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.
7.4. Nie dokonanie wyboru osoby, o której mowa w punktach 7.1 i 7.2 Regulaminu w terminie określonym w punkcie 7.3 Regulaminu skutkuje tym, że Komisja będzie działać w składzie dwuosobowym.
7.5. Osoba, o której mowa w punktach 7.1 oraz 7.2 Regulaminu uzyska pełne prawa członka komisji oraz dostęp do konta poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.". Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


8. Wyboru zwycięzcy dokona Komisja spośród nadesłanych Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem punktu 9.3 Regulaminu.
8.1. Analiza Prac Konkursowych oraz głosowanie odbędzie się do dnia 20 grudnia 2013 r.
8.2. Osoby, o których mowa w punkcie 7.1 Regulaminu mają możliwość oddania maksymalnie 3 głosów, z tym zastrzeżeniem, że można oddać po jednym głosie na 3 różne Prace Konkursowe przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.".
8.3. Głosowanie polega na przyznawaniu poszczególnym Pracom Konkursowym punktów według skali: 5 punktów (Praca Konkursowa najwyżej oceniana), 3 punkty oraz 1 punkt (Praca Konkursowa najniżej oceniana).
8.4. Osoba głosująca może przyznać wyłącznie jeden raz daną liczbę punktów.
8.5. Członkowie Komisji prześlą za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość” Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. informację o oddanych głosach do pozostałych członków Komisji, po czym nastąpi ich przeliczenie.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa uzyska największą liczbę punktów.
9.1. W przypadku, gdy na miejscach, za zajęcie których są przewidziane nagrody znajdą się Prace Konkursowe z identyczną liczbą punktów, wówczas wyboru spośród tych Prac Konkursowych dokona Prezes Klubu Malawi.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 r.
11. Dla Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zdobędą największą ilość punktów i zajmą miejsca od I do III przewidziane zostały dyplomy oraz następujące nagrody:
a) Za zajęcie I miejsca – opublikowanie Pracy Konkursowej na stronach internetowych serwisu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” we wskazanym przez Komisję dziale, z zastrzeżeniem punktu 11.1 Regulaminu, „klubowa” podkładka pod mysz oraz naklejka z logo KM.
b) Za zajęcie II i III miejsca - opublikowanie Pracy Konkursowej na stronach internetowych serwisu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” we wskazanym przez Komisję dziale, „klubowa” podkładka pod mysz oraz naklejka z logo KM.

11.1. W przypadku gdy Komisja uzna, że Praca Konkursowa, która zdobędzie najwięcej punktów spełnia wysokie standardy, zainteresuje artykułem redaktora naczelnego czasopisma „Magazyn Akwarium”, celem rozważenia przez ww. osobę ewentualności opublikowania Pracy Konkursowej w czasopiśmie „Magazyn Akwarium”. W przypadku ukazania się Pracy Konkursowej w czasopiśmie „Magazyn Akwarium”, ww. opracowanie będzie mogło zostać opublikowane na stronach internetowych serwisu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” po półrocznej karencji). W przypadku przyjęcia Pracy Konkursowej do druku. Magazyn Akwarium przewiduje dodatkową Nagrodę dla zwycięzcy Konkursu którą jest roczna prenumerata czasopism „Magazyn Akwarium”, Zeszytów akwarystycznych i Akwarium.
11.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.1 Regulaminu, Komisja zastrzega sobie prawo modyfikacji Pracy Konkursowej w porozumieniu z Uczestnikiem Konkursu w takim zakresie w jakim byłoby to uzasadnione na potrzeby jej ewentualnej publikacji w czasopiśmie „Magazyn Akwarium”.

12. Wyniki Konkursu wraz z informacją o przebiegu głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej serwisu PSMP „Klub Malawi”.
12.1. Niezależnie od powyższego, Uczestnicy Konkursu, których Prace Konkursowe znalazły się na miejscach od I do III, zostaną zawiadomieni o tym fakcie przez Organizatora za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość” oraz poproszeni o wskazanie pocztowego adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłana nagroda.
13. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.
14. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz - z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu - jest równoznaczny z:
a) złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o przysługujących mu majątkowych prawach autorskich do Prac Konkursowych zgłaszanych do udziału w Konkursie,
b) przyjęciem przez Uczestnika Konkursu odpowiedzialności wobec Organizatora za ewentualne wady prawne powstałe na skutek zamieszczenia Prac Konkursowych, w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich tych osób,
c) wyrażeniem zgody na nieodpłatne opublikowanie na stronach internetowych powiązanych z PSMP "Klub Malawi" Prac Konkursowych biorących udział w Konkursie,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu na potrzeby Konkursu, w szczególności w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody Uczestnikom Konkursu, których Prace Konkursowe znalazły się na miejscach od I do III.

15. Uczestnicy Konkursu, będący osobami niepełnoletnimi mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda wyrażona w formie odrębnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”) jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu, a w szczególności zapisów ujętych w punkcie 14 Regulaminu.
15.1. Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej na konto e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.". Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w dowolnym formacie pliku umożliwiającym prezentację treści tekstowo-graficznych (np. PDF) lub graficznych (np. JPG, GIF), z tym zastrzeżeniem, że przesłane Oświadczenie musi być czytelne pod względem wizualnym, tak aby umożliwiało Organizatorowi odczytanie, że zostało opatrzone podpisem osoby wobec której przyjmuje się, że jest uprawniona do występowania w imieniu osoby niepełnoletniej, będącej Uczestnikiem Konkursu.
15.2. W przypadku braku możliwości przedłożenia Oświadczenia w formie, o której mowa punkcie 15.1, dopuszcza się przesłanie takiego oświadczenia Organizatorowi w formie papierowej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska SA na wskazany przez Organizatora adres korespondencyjny.
15.3. Wzór Oświadczenia zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, po zwróceniu się przez taką osobę z prośbą w powyższym zakresie do użytkownika harisimi za pośrednictwem formularza „Prywatna wiadomość”.

Już w kwietniu 2013r odbędzię się kolejne spotkanie Klubu Malawi, na łonie natury i skwierku pieczonych kiełbasek. Wszystkich serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji na forum, pod adresem http://forum.klub-malawi.pl/spotkanie-slasku-t20425.html

invalid email address